Home | Facts on Zimbabwe

Zimbabwe National Anthem

The words for the Zimbabwe National Anthem in Shona, Ndebele and English...

Flag of Zimbabwe


SHONA

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
 


NDEBELE

Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.


Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

 

ENGLISH

O lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heros' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.

O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.

O God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

 

Below is a video of the anthem sung in Shona
Download this 100% FREE Travel Guide with all things Victoria Falls


THE VIC FALLS BUSH TELEGRAPH
our Bi-Monthly E-Newsletter

Each issue has a destination update, loads of information about conservation and wildlife, specials offers, traveller tips, community projects, website highlights and tons more...

Find out more about our Bush Telegraph

"Your newsletter keeps me informed about new and old and is the best I've seen in a long while - informative, not commercial, just plain perfect!"  - I.Skliros

Don't worry. Your e-mail address is totally secure. I promise to use it only to send you The Vic Falls Bush Telegraph.

 

 


Return from Zimbabwe National Anthem to our Home PageDownload this 100% FREE Travel Guide with all things Victoria Falls

Simunye - We are One - Live theatre show in Victoria Falls, Zimbabwe. Click to book!
Luxury Journeys by train from Pretoria to Victoria Falls, on the Rovos Rail
Stone Dynamics Gallery in Victoria Falls, Zimbabwe


 
Powered by SBI!

Copyright© 2008 - Tony and Boo Peel. ALL RIGHTS RESERVED.